ضايعات الکترونيکی اصفهان

خريد ضايعات

خريدار ضايعات کامپيوتر اصفهان

خريد ضايعات الکترونيکی اصفهان

خريد و بازيافت قطعات الكترونيكي

خريد و بازيافت قطعات الكترونيكي

ضايعات الكترونيكي به قطعات الكتريكي و يا الكترونيكي تخريب شده و يا رها شده اطالق ميشود. در برخي موارد قطعات مصرف شده كه مجددا استفاده ميشوند نيز در همين دسته بندي قرار ميگيرند. با توجه به رشد بيسابقه صنايع در دهههاي اخير، توليد ضايعات الكتريكي و الكترونيكي اتفاقي غير قابل اجتناب است. با وجود اين رشد سريع، به داليل مختلفي همچون نو بودن صنايع، نبود زيرساختهاي مناسب براي تفكيك و بازيافت، زمان بسيار طوالني براي بازگشت اين مواد به طبيعت و ... همچنان راه كار مناسبي براي حل مساله انباشت ضايعات اين مواد ارائه نشده است. با توجه به پيچيدگيهاي مساله براي ارائه راه حلي جامع بايد به وجوه مختلف فني، قانوني، پشتيباني و زيرساخت در جمعآوري و بازيافت و خنثيسازي ضايعات توجه داشت منابع ضايعات الكترونيكي ورود به عصر فن آوري اطالعات همراه با توليد گسترده لوازم الكترونيكي مختلف بوده است.

براي مثال در سال 5102 با 05 درصد رشد نسبت به سال قبل تعداد 0251 ميليون دستگاه تلفن همراه در جهان فروخته شده است )شكل 0 .)امروزه عالوه بر رايانهها، تجهيزات الكترونيكي صنعتي، وسايل الكترونيكي رايج همچون لپ تاپ، تبلت و تلفن همراه، حتي لوازم خانگي مانند تلويزيون، يخچال و مايكرو ويو نيز داراي بوردهاي الكترونيكي براي كنترل راحتتر و دقت و كيفيت باالتر هستند. عالوه بر قطعات مستعمل، قطعات معيوب توليد نيز در كشورهاي فعال در حوزه الكترونيك، منبعي بزرگ از ضايعات به شمار ميروند. شكل 0 تعداد تلفن همراه فروخته شده در جهان در سال هاي مختلف )ميليون دستگاه( عمر مفيد كوتاه تجهيزات الكترونيك، ارائه نسلهاي جديد از آنها در فواصل زماني كم، تغيير نگاه طراحي در 0 بسياري از اقالم صنعتي در جهت محدود كردن عمر كاري ، سبكسازي و توليد ارزانتر باعث افزايش حجم ضايعات الكترونيكي شده است. بر اساس آمار سازمان حفاظت از محيط زيست آمريكا در سال 5102 قريب 25 ميليون كامپيوتر خانگي، 025 ميليون موبايل و 12 ميليون صفحه نمايش در اياالت متحده از رده خارج شده است. بر اساس اين گزارشها تنها بين 02 تا 51 درصد از اين ضايعات بازيافت ميشوند و باقي مانده آنها بدون 1 Planned Obsolescence فراوري به محلهاي دفن زباله و يا كورهها تحويل داده ميشوند.

بر اساس پيشبينيهاي موجود و بر اساس نرخ كنوني، ميزان ضايعات الكترونيكي تا سال 5102 ساالنه به ميزان 2 تا 2 درصد افزايش خواهد يافت. برآورد ميزان توليد ضايعات الكترونيكي در جهان در سال هاي اخير در جدول 0 مشاهده ميشود. جدول 0 برآورد ميزان توليد ضايعات الكترونيكي در جهان در سال هاي اخير سرانه ساالنه توليد ضايعات در جهان )كيلوگرم( ميزان توليد ضايعات الكترونيكي )ميليون تن. منابع ضايعات الكترونيكي در بيشتر مطالعات به 2 دسته زير تقسيم بندي ميشوند: 0 -تجهيزات انتقال حرارت: كه به طور كلي شامل يخچال ها، مبرد ها، فريزرها، تجهيزات تهويه هوا و پمپ هاي حرارتي مي شود. نمودار چرخه بازيابي مواد از اين دسته در شكل 5 مشاهده مي شود. شكل 5 نمودار چرخه بازيابي مواد از تجهيزات انتقال حرارت 5 -صفحات نمايش: شامل صفحات نمايش رايانهها، لپتاپها، تبلتها، موبايلها، تجهيزات صنعتي و آزمايشگاهي و بيمارستاني. المپهاي CRT مورد استفاده در نمايشگرها و تلويزيونهاي قديمي يكي از رايجترين انواع ضايعات الكترونيكي بودهاند. با فراگير شدن تكنولوژيهاي جايگزين براي صفحه نمايش، استفاده از اين المپها تقريبا منسوخ شده است. بازيافت اين المپها سختتر از اكثر قطعات 0 الكترونيكي ديگر است و در اين المپها مقادير قابل توجهي سرب به همراه مواد نورافشان استفاده مي شود.  -المپها: انواع المپهاي فلئورسنت تا حد زيادي قابل بازيابياند. آلومينيوم و برنج موجود در اتصاالت اين لوازم قابل بازيافت كامل اند. شيشه مورد مصرفِ قابل استفاده در لوازم شيشهاي ديگر و پوشش آن قابل بازيابي است. جيوه موجود در اين المپها نيز ميتواند در المپهاي جديد استفاده شود. اين المپ ها حاوي 1 تا 21 ميليگرم جيوه اند. جيوه مهمترين تهديد زيست محيطي اين لوازم است. كادميوم، تاليوم، برليوم و ساير عناصر مضر موجود در المپهاي قديمي با مواد دوپ شده با عناصر كمياب خاكي جايگزين شده اند.

در بسياري مناطق معدوم كردن و يا دور انداختن اين المپها پيگرد قانوني دارند. 2 -تجهيزات بزرگ: شامل لوازمي مانند ماشينهاي لباسشويي، ماشينهاي ظرفشويي، پرينترهاي بزرگ، صفحات فتوولتاييك، اجاقهاي برقي و ماشينهاي كپي. 2 -لوازم كوچك: شامل جاروبرقيهاي خانگي، مايكرو ويوها، كتري برقي، راديو، اسباببازيهاي برقي، ماشين اصالح، تجهيزات پزشكي كوچك و ... 2 -لوازم الكترونيكي كوچك: شامل موبايل، لپ تاپ، پرينتر و ... . اين لوازم و به خصوص تلفنهاي همراه در سالهاي اخير از مهم ترين منابع ضايعات الكترونيكي بوده اند. علت اين مساله طراحي اين تجهيزات براي عمر كاري كمتر از 5 سال است. براي هر يك از اين دسته بنديها بر اساس مواد موجود در آنها بايد تمهيدات خاصي در نظر گرفته شود. هر يك خطرات مربوط به خود و ارزش اقتصادي خاصي دارند. بنابراين راه كار جمعآوري هر يك از آنها متفاوت با ديگري خواهد بود. مشكل اصلي براي جمعآري اين تجهيزات رويكرد مالك نهايي است. معموال مالك وسيله الكتريكي بعد از اتمام عمر كاري آن را در انبار نگهداري نموده و يا به همراه زباله خانگي تحويل ميدهد. ضايعات توليد شده در بخشهاي مختلف جهان از نظر مقدار و نوع متفاوتند. در جدول زير )جدول 5 )برآوردي از اين انواع مشاهده ميشود. تجهيزات كوچك )ميليون تن( تجهيزات بزرگ )ميليون تن( لوازم انتقال حرارت )ميليون تن( صفحه نمايش )ميليون تن( لوازم الكترونيكي كوچك )ميليون تن( المپ )ميليون تن( به ازاي هر نفر )كيلوگرم( توليد كل )ميليون تن( جدول 5 برآوردي از ضايعات توليد شده در بخشهاي مختلف جهان از نظر مقدار و نوع آسيا 1332 اقيانوسيه توزيع مقدار منابع مختلف ضايعات الكترونيكي در نمودار شكل 1 مشاهده ميشود. شكل 1 توزيع منابع ضايعات الكترونيكي جهان در سال 5102 المپ %2 لوازم الكترونيكي كوچك %7 صفحه نمايش %15 تجهيزات انتقال حرارت %17 تجهيزات بزرگ %28 تجهيزات كوچك %31 لزوم مديريت ضايعات الكترونيكي روشن شدن ابعاد مساله ضايعات، موجب تالش كشورهاي مختلف براي يافتن روشي مقرون به صرفه براي بازيافت اين محصوالت شده است. ضايعات مواد الكترونيكي عالوه بر عناصر فلزي رايج همچون فوالد، مس و آلومينيوم كه ارزش بازيافت دارند، معموال حاوي درصد كمي از عناصر كمياب خاكي و عناصر ارزشمند هستند. بنا بر برخي گزارشها در تجهيزات الكترونيكي پيچيده بعضا تا 21 عنصر استفاده شده است كه برخي از آنها ارزش بسيار بااليي دارند. براي مثال در هر هدفون تقريبا 52 ميلي گرم طال وجود دارد.

با توجه به تعداد بسيار زياد اين قطعات ميتوان تصور كرد كه بازيافت اين مواد تا چه ميزان ميتواند سودآور باشد. مواد اصلي موجود در يك رايانه خانگي قديمي در شكل 2 مشاهده ميشود. شكل 2 مواد اصلي موجود در يك رايانه خانگي قديمي فلزات كمياب خاكي در مغناطيسهاي دائم، موتورهاي الكتريكي و سراميكهاي خاصِ مورد استفاده در لوازم الكترونيكي و اپتيكي مورد استفاده قرار ميگيرد. در تجهيزات پيشرفتهتر كه بر اساس تكنولوژي LCD و A/PCBs و مواد ضد احتراق در ضايعات لوازم الكتريكي و الكترونيكي ميتوانند در گذر زمان موجب خطرات متنوع زيستي شود. از جمله اين خطرات مي توان به آسيب هاي كبدي و كليوي، آسيب هاي ريوي و ناتواني ذهني در كودكان اشاره نمود. - 5 -جلوگيري از اتالف منابع ارزشمند: اين ضايعات عالوه بر مواد سمي حاوي مواد با ارزش نظير طال، پالتين، پاالديم، نقره، مس،آلومينيوم، فوالد و انواع پليمرهاي قابل بازيافت بوده كه در صورت بازيافت، فرصتهاي اقتصادي مناسبي فراهم ميكنند. ميزان فلزات ارزشمند موجود در برخي از تجهيزات الكترونيكي در شكل 2 مشاهده ميشود. شكل 2 ميزان فلزات ارزشمند موجود در برخي از تجهيزات الكترونيكي از روشهاي ديگر كاهش مساله ضايعات الكترونيكي، الزام توليدكنندگان به تعهد در قبال محصوالت توليدي است. بر اساس اين رويكرد توليد كننده همانطور كه در طول عمر كاري مسئول حمايت از توليدات است، پس از اتمام عمر نيز بايد كاالي آسيب ديده را بازيافت نموده و يا به مراكز بازيافت تحويل دهد. چنان كه مشخص است چنين الزاماتي ميتواند منجر به افزايش هزينههاي توليد كنندگان و قيمت نهايي محصوالت گردد. راه كار ديگر براي حل مساله ضايعات مضر و بازيافت مواد ارزشمند، تغيير طراحي اجزا براي افزايش قابليت بازيافت و ايجاد شبكه جمعآوري اين ضايعات است. چنين اقداماتي در زمينه بازيافت باتريها در اتحاديه اروپا انجام شده و مساله ورود باتريهاي مستهلك به زبالهها از اين طريق تا حد قابل قبولي كاهش يافته است. فرايند بازيافت مديريت پايان عمر محصوالت با طراحي مناسب ممكن است. قابليت بازيافت محصول وابسته به طراحي آن است. مدت زمان تخريب و ميزان پيچيدگي فرايند در قابليت بازيافت آن مؤثر هستند. بخشهاي مختلفي درگير فرايند بازيافت قطعات الكترونيكي هستن.؛ از بخشهاي قانونگذار و نظامهاي حمايتي دولتي تا سازندگان، فروشندگان و توزيعكنندگان، ارائه كنندگان خدمات پس از فروش، مالكين وسايل، نظام جمعآوري زباله، بخشهاي فني، گروههاي تحقيقاتي و ... . در ادامه برخي از اين بخشها و نوع درگيري آنها با مساله بازيافت ضايعات الكترونيكي توضيح داده ميشود: توليد كنندگان: توليد كنندگان ميتوانند با طراحي مناسبتر، فرايند بازيافت را تسهيل كنند. عالوه بر اين تغيير نگاه طراحي به سمت استفاده از مواد قابل جداسازي و در نظر گرفتن هزينههاي بازيافت در طراحي، به فرايند بازيافت كمك مي كند. به عالوه اين بخش ميتواند با پياده كردن سامانههايي براي جمعآوري محصوالت نيز ميزان بازيافت را افزايش دهد. - نهادهاي قانونگذار: نهادهاي قانون گذار ميتوانند با اعمال انواع محدوديتها و يا مشوقها در بازيافت مشاركت داشته باشند. تنظيم سياستهاي مالياتي به سمت توليد قطعات قابل بازيافت، تسهيل مصرف مواد بازيافتي، اعمال محدوديتهاي صادراتي و وارداتي و .... از جمله مسئوليتهاي اين بخش است. - توزيع كنندگان: شامل خردهفروشان بـزرگ، وارد كننـدگان مسـتقيم يـا فروشگاههاي اينترنتي اند. توزيعكنندگان ميتوانند در جمـعآوري ضايعات الكترونيكي شركت كنند. - مصرف كنندگان: اولويت اين گروه عملكرد محصول، طراحي و قيمت است. با واگذاري مسئوليت انتخاب محصوالت زيست سازگار به اين گروه و جلب حمايت آنها براي تحمل بخشي از هزينه، فرايند بازيافت به طور مستقيم تسهيل ميشود.

 

اين گروه همچنين در ميزان موثر بودن فرايند هاي جمع آوري نيز نقش حياتي دارند. محصول فرايند بازيافت مي تواند شامل مواد زير باشد. جدا سازي هر يك از اين مواد از اهداف كلي بازيافت است. - قراضه فلزات آهني: كه معموال مجددا ذوب ميشوند. قراضه فوالد ميتواند در كورههاي الكتريكي ذوبمجدد شده و در توليد شمش و يا قطعات به شكل مستقيم و يا غيرمستقيم به كار گرفته شود. - فلزات غيرآهني: كه معموال توسط ذوب كنندگان و ريختهگران مس، آلومينيوم، روي و سرب مجددا ذوب ميشوند. براي جداسازي و افزايش ارزش فلزات غيرآهني، فرآيندهاي بيشتري مورد نياز است. آلومينيوم معموالً به شكل قراضه مورد استفاده قرار ميگيرد و در صنايع ريختهگري به شكل مستقيم به كار گرفته ميشود و يا تبديل به شمش شده و وارد چرخه توليد ميشود. - فلزات سنگين: اين فلزات توسط بازيافت كنندگان با فرايندهاي متنوع و پيچيدهاي جداسازي ميشوند. اين تكنولوژيها پيچيده بوده و نيازمند سرمايهگذاريهاي كالن است. معموالً تأمين سرمايه آنها به شكل مشترك بين كشورها انجام ميشود. در اين مرحله فلزات گرانبها نظير نقره، طال، پاالديم، مس و غيره از يكديگر جدا شده و بازيافت ميشوند. - شيشه: شيشه به چندين روش مصرف ميشود. گزينه غالب، بازيافت مستقيم شيشه به شيشه و جايگزين در صنعت سراميك يا شن در صنعت ساختمانسازي مي باشد. - پالستيكها: كه براي توليد متانول بازيافت و يا سوزانده ميشوند. جداسازي پالستيكها و مرتبسازي انواع مختلف آنها اهيمت بااليي دارد. فرآيندهاي خودكار بازيافت مواد پالستيك تنها به وسيله تعداد اندكي از شركتها به صورت بهينه انجام ميشود. - مواد پرخطر: كه در مرحله تخريب جدا شده اند، بازيافت يا سوزانده ميشوند و يا در زمينهاي خاص مدفون ميشوند. به عنوان نمونه، ميتوان به باتريها و پنبههاي نسوز سوزانده شده و خازنها اشاره نمود. مشكالت بازيافت ضايعات الكترونيكي جذابيت اقتصادي بازيافت اين مواد از يك سو و اثرات زيان بار آن بر اكوسيستم از سوي ديگر، تالش دولت ها و صنايع مديريت ضايعات تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي را براي بازيافت و ورود دوباره اين مواد به چرخه اقتصاد دوچندان كرده است. اما در سال هاي اخير كاهش قيمت مواد اوليه باعث ايجاد مشكالتي براي مجموعه هاي بازيافت به خصوص در كشورهاي پيشرفته شده است. حاشيه پايين سود در بازيافت به دليل قيمت پايين تر مواد بازيافتي نسبت به مواد نو، اين مجموعه ها را همواره در معرض تهديد قرار مي دهد. عالوه بر اين فنآوري هاي جديد باعث كاهش ميزان مواد ارزشمند مانند طال در تجهيزات شده است. مشكالت ديگر بازيافت، طراحي نامناسب براي بازيافت، استفاده از چسب هاي آلي به جاي اتصاالت فلزي، كاربرد باالي شيشه و ... است. صدور اين ضايعات از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه آسيايي راه فراري براي خالصي آنها از اين مواد است. بيشترين ضايعات الكترونيكي توسط كشورهاي توسعه يافته در جهان توليد مي شود و صادرات اين ضايعات به كشورهاي توسعه نيافته بهترين راه فرار كشورهاي صنعتي از مشكالت مرتبط با آن بوده است. بر اساس گزارش سازمان محيط زيست آمريكا صادر كردن اين مواد بيش از 01 برابر ارزان تر از بازيافت و يا دفع آن ها مي باشد . گزارش سازمان مسئوليت پذيري اياالت متحده در سال 5112 نشان مي دهدكه بسياري از شركت هايي كه در ظاهر به بازيافت اين مواد در آمريكا مي پردازند، در واقع به صادر كردن اين مواد به كشورهايي همچون چين مشغولند. در حال حاضر دولت ها با اعمال محدوديت هاي صادراتي و وارداتي مختلفي تالش مي كنند كنترل بيشتري بر اين بازار در حال توسعه داشته باشند. درصد صادرات بعضي تجهيزات در ژاپن در جدول 1 ارائه شده است جدول 1 درصد صادرات بعضي تجهيزات در ژاپن مشكل عمده بازيافت به خصوص در كشورهاي پيشرفته اي كه قوانين سخت گيرانه زيست محيطي دارند، آسيب هاي زيست محيطي بازيافت ضايعات الكترونيكي است. با توجه به نبود برنامه جامع براي مديريت و كنترل اين مواد، آسيب هاي جانبي قابل پيش بيني است. از سوي ديگر با توجه به تنوع ضايعات امكان اخذ سياست مديريتي واحد و ارائه روشي مدون براي بازيافت اين مواد عمال وجود ندارد. به همين دليل تدوين قوانين جديد براي كنترل تجارت اين مواد در حال شكل گيري است. كارگر مشغول سوزاندن ضايعات الكترونيكي در غنا براي مثال منطقه گوييا در ايالت شانتوي چين كه در گذشته منطقه اي كشاورزي بوده است در ميانه دهه 1. به منطقه اي براي بازيافت ضايعات تبديل شده است. در اين منطقه كه به پايتخت ضايعات الكترونيكي دنيا مشهور است در حال حاضر عالوه بر بيش از 2 .درصد از نيروي انساني منطقه، بيش از 011111 نيروي كار مهاجر مشغول به فعاليت در حوزه بازيافت هستند. بخش عمده اين ضايعات از آمريكا به چين صادر مي شود. 0 اياالت متحده تا كنون از امضاي معاهده كنترل ضايعات خطرناك بين كشورها سر باز زده است. صادرات ضايعات الكترونيكي بر اساس قوانين داخلي اين كشور ممنوع است اما دولت اين كشور برخورد قانوني با متخلفين را در دستور كار ندارد. بازيافت بدون نظارت در اين منطقه منجر به مشكالت زيست محيطي مانند آلودگي هوا، آلودگي آب هاي سطحي و زيرسطحي شده است. ميزان سرب موجود در خون كودكان در اين منطقه بيش از 21 درصد باالتر از ميزان سرب موجود در خون در فاصله 21 كيلومتري و بيش از 1 برابر ميزان مجاز توسط مركز كنترل امراض آمريكا گزارش شده است. سرب موجود در خون مي تواند به اختالل در رشد و كاهش ضريب هوشي در كودكان منجر گردد. مناطق مشابهي را مي توان در كشورهايي مانند غنا، نيجريه و هند نيز يافت. جدول 2 برخي مشكالت بالقوه براي بازيافت قطعات الكترونيكي رايج را نشان مي دهد. 1 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal جدول 2 برخي مشكالت بالقوه براي بازيافت قطعات الكترونيكي رايج قطعه الكترونيكي فرايند بازيافت مشكالت بالقوه ورود سرب، برليوم و ساير فلزات سنگين به آب هاي زير زميني جداكردن قسمت فلزي و دفن المپ كاتدي مورد استفاده در تلويزيونها، كامپيوتر،ATM ،دوربين آلودگي هوا و ورود گرد و خاك، قلع، سرب، دي اسين برومايد، برليوم، كادميوم و جيوه به آب هاي سطحي جداكردن فلز با حرارت دهي و حمام اسيد مدارهاي چاپي ورود فلزات سنگين، مواد اطفا كننده آتش و PAH ها به هوا و رودخانه ها و مسموميت موجودات آب زي حمام اسيد نيتريك و كلريدريك و سوزاندن باقي مانده چيپ ست هاي الكترونيكي و قطعات پوشش داده شده با طال انتشار اطفا كننده آتش و فلزات سنگين خرد شدن و ذوببراي استفاده مجدد پالستيك پرينترها، صفحه كليد ها، مانتيتورها و ... سيم هاي كامپيوتر سوزاندن پالستيك در هوا ورود هيدروكربن هاي آروماتيك به هوا عالوه بر تهديد هاي زيست محيطي، امنيت اطالعات نيز در بحث ضايعات الكترونيكي اهميت زيادي دارد. با توجه به وجود اطالعات ارزشمندي همچون مشخصات فردي، اطالعات حساب بانكي، اسرار تجاري و .... بر روي انواع حافظه ها، در صورت تخريب نشدن درست اين قطعات پيش از ارسال براي بازيافت، امكان سوء استفاده از اين موارد نيز وجود دارد. در سال .511 گزارشي مبني بر به دست آمدن اطالعات ارزشمند قرارداد هاي بخش نظامي، امنيتي و صنعتي دولت آمريكا از قطعات ارسال شده براي تخريب در بخش Agbogbloshie غنا، ارائه شد. مشكل ديگر ناشي از عدم نظارت بر ضايعات الكترونيكي، بازگشت برخي از اين قطعات به عنوان قطعه نو به بازار است. بر اساس گزارشهاي ارائه شده توسط مقامات امنيتي، برخي از اين قطعات توليد شده از مواد ضايعاتي غير استاندارد و يا حتي قطعات تعمير شده، راه خود را به سيستم هاي نظامي باز نموده اند كه به صورت بالقوه مي تواند موجب ايجاد مشكالت زيادي شود. بازيافت ضايعات الكترونيكي در ايران بر اساس گزارش هاي موجود، ايران يكي از توليد كنندگان قابل توجه ضايعات الكترونيكي در آسيا است. بر اساس پيش بيني هاي قبلي به نظر مي رسيده ميزان سرانه توليد اين ضايعات از .135 كيلوگرم در سال 2 .تا .130 كليوگرم در سال 0211 رشد كند اما برآورد هاي جهاني نشان دهنده اين است كه ميزان توليد اين ضايعات در حال حاضر در ايران بين 2 تا 01 كيلوگرم به ازاي هر نفر است. شكل 2 ميزان توليد ضايعات در ايران در مقايسه با ساير كشورها با توجه به ارزش و خطر ذاتي اين مواد، اقدام در جهت مديريت اين نوع ضايعات اهميت شايان توجهي دارد. تحقيقات متنوعي بر نحوه مديريت و انجام بازيافت ضايعات الكترونيكي انجام شده است. مواردي همچون نحوه جمع آوري ضايعات، استراتژي بهينه براي كنترل بازار، روش مديريت و برنامه ريزي براي استحصال مواد با ارزش، روش حذف مواد مضر و روش هاي فني مختلف براي كاهش هزينه، افزايش كيفيت محصول و افزايش بازدهي اين فرايند ها از جمله فعاليت هاي سالهاي اخير در كشور بوده است. با وجود اين موارد همچنان نياز به تدوين سياستي جامع و تقسيم وظايف بين سازمان هاي مختلف در اين حوزه، مشاهده مي شود. در همين راستا ستاد توسعه فناوري هاي مواد و ساخت پيشرفته معاونت علمي رياست جمهوري نيز بررسي اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده است. شناسايي فن آوران بالقوه و بالفعل در اين حوزه، برقراري ارتباط بين بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي و حمايت از سازمان هاي درگير براي تعامل بيشتر در راستاي تبديل تهديد ناشي از معضل ضايعات الكترونيكي به فرصتي بالقوه براي توليد فلزات ارزشمند از اهم برنامه هاي اين ستاد است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۸:۱۴ ] [ مجيد ] [ نظرات (0) ]

استفاده از لوازم و دستگاه‌هاي برقي در چند دهه اخير رشدي غيرقابل باور را به خود اختصاص داده و تغيير الگوهاي مصرف، سيستم‌هاي اطلاع‌رساني، سرعت و شيوه ارتباطات در اين دگرگوني بي‌تاثير نبوده.

اما جداي از اين تجربه خارق‌العاده، بايد در نظر داشت اهداي بسياري از لوازم الكترونيك به مراكز بازيافت و فراهم كردن امكان استفاده مجدد از آنها مي‌تواند نه‌تنها اقتصادي بلكه محيط‌زيست محور باشد.

بازيافت، اين امكان را به بسياري از قطعات ارزشمند الكترونيكي مي‌دهد كه به جاي آن‌كه روانه مراكز دفن بهداشتي شوند و تمام هزينه و سرمايه‌اي را كه صرف توليد آنها شده يكجا با خود نابود كنند، در عرصه‌اي تازه بار ديگر جان بگيرند.

بسياري از خانوارها از حجم كالاهاي باارزش الكتريكي و الكترونيكي كه در گوشه انبار منزل آنها خاك مي‌خورد، خبر ندارند. به عنوان مثال وقتي يك تلويزيون از رده خارج و خراب مي‌شود، نخستين سخني كه از جانب تعميركار شنيده مي‌شود اين است كه اين دستگاه را بايد دور انداخت و جديدش را جايگزين كرد. اين توصيه‌ها بيانگر روحيه مصرف‌گرايانه‌اي است كه متاسفانه بسياري از ما را با سنت تاريخي بازيافت بيگانه كرده است.

نخستين باور غلط

بسياري از افراد تصور مي‌كنند وسايل برقي كهنه هيچ خريداري ندارد. اين باور از جهاتي درست است، اما واقعيت اين است كه فقدان خريدار هيچ گاه به معناي فقدان متقاضي نيست. به عنوان مثال رايانه كهنه، تلفن‌هاي همراه قديمي، راديو و تلويزيون خارج از رده شما مي‌تواند خالق دنيايي تازه براي تعداد زيادي از مردم باشد.

بسياري از مراكز آموزشي در شهرهاي بزرگ و دورافتاده، سازمان‌هاي خيريه و مدارس مي‌توانند بار ديگر نفس اين وسايل را تازه كنند. در نتيجه به جاي آن‌كه سطل آشغال را چاره وسايل برقي كهنه خود بدانيد، بهتر است در وهله نخست كمي تحقيق و پرس‌وجو كنيد.

يك منبع درآمد باورنكردني

بسياري از كساني كه رايانه‌هاي دست دوم يا پرينترها و اسكنرهاي خراب شما را خريداري مي‌كنند، در واقع تاجرهاي خوبي هستند، چرا كه بخوبي مي‌دانند يك جنس باارزش را چگونه بايد به قيمت پايين خريد و در كجا بايد آن را فروخت. برخي صاحبان صنايع و بخش‌هاي خدماتي، بازار مصرف قطعات اين وسايل را تشكيل مي‌دهند و بديهي است تحت اين شرايط مي‌توان سود خوبي هم از خريد و فروش كسب كرد.

بازيافت غيراصولي ممنوع

وجود تركيبات سمي و خطرناك در پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي يكي از دلايلي است كه هر گونه بازيافت غيراصولي از آنها را ممنوع مي‌كند. تركيبات شيميايي خطرناك، فلزات سنگين، آلاينده‌هاي آلي پايدار، تركيبات حاوي هالوژن و عناصري از قبيل مس، نيكل، كادميوم، آرسنيك و جيوه از جمله مواد سمي است كه در بيشتر پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي به چشم مي‌خورد.

در مجموع وسايلي كه با انرژي برق كار مي‌كنند، دو نوع پسماند اصلي را به وجود مي‌آورند؛ پسماندهاي الكتريكي از جمله ماشين لباسشويي، يخچال، اتو، لامپ، باتري و پسماندهاي الكترونيكي از جمله راديو، تلويزيون و تمام قطعات رايانه‌اي. مجموع اين پسماندها به واسطه خاصيت سمي بودن و بيماريزايي، قابليت انفجار، اشتعال، خورندگي و... در گروه پسماندهاي ويژه طبقه‌بندي مي‌شوند. لذا ايجاب مي‌كند تمام اين وسايل مطابق اصول بهداشتي و با رعايت موازين به مراكز دفن يا بازيافت انتقال داده شود.

ارزش رايانه‌هاي قديمي

برآورد قيمت رايانه‌هاي قديمي در حقيقت غيرممكن است، مگر آن‌كه بتوان آن را به اجزاي سازنده‌اش تفكيك كرد. رايانه‌ها واجد تركيبات باارزشي همچون سرب، قلع، مس و طلا هستند. احتمالا با شنيدن طلا كمي تعجب كرديد، اما بايد بدانيد در اينجا منظور روكش طلاست كه در برخي از انواع رايانه‌ها مي‌توان آن را جستجو كرد.

در عين حال در برخي فيبرهاي مدار چاپي، پردازشگرها، ترانزيستورها، حافظه RAM، آي‌سي‌ها، اپروم‌ها يا حافظه‌هاي فقط خواندني مي‌توان فلزات باارزشي نظير نقره يا حتي پلاتين يافت.

اما جالب‌تر اين‌كه اين قبيل فلزات و تركيبات باارزش بيشتر در رايانه‌هاي كهنه و قديمي يافت مي‌شود تا انواع مدرن.

به عنوان مثال اجزاي رايانه‌هاي 386 و 486 خيلي بيشتر از نسل‌هاي بعدي در خود طلا دارند. البته اين قاعده در مورد تلفن‌هاي همراه هم مصداق دارد.

حتي تراشه‌هاي آنالوگ بيشتر از نمونه‌هاي المثني ديجيتال در خود طلا، نقره، پلاتين و پالاديوم (نوعي فلز سفيد و نقره‌اي از خانواده پلاتين) دارند. پس از اين به بعد بهتر است در خصوص دور انداختن رايانه‌هاي قديمي و حتي گوشي‌هاي موبايل كمي بيشتر دقت كنيد.

هر قطعه‌اي باارزش نيست

با وجود اين‌كه طيف وسيعي از قطعات رايانه‌اي در زير رده پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي جاي مي‌گيرند، اما فقط بخش‌هايي كه واقعا براي كسب درآمد مي‌توانيد روي آنها حساب كنيد، عبارت است از: مادربورد، داتربورد، بوردهاي ارتباطي، بوردهاي گرداننده سخت، بوردهاي ارتباطي ميسك، پانل‌هاي‌پشتي، موبايل‌ها به استثناي باتري، بوردها يا صفحه مدارهاي پيجر، بوردها يا صفحه مدارهاي سبز فاقد اجزاء، ترانزيستورها، چيپ‌هاي آي‌سي، حافظه‌ RAM، اپروم‌ها يا حافظه‌هاي فقط خواندني، پردازشگرهاي 386 ‌ - ‌486، روكش‌هاي طلا دبليو، پردازشگرهاي اي.‌ام.‌دي، پردازشگرهاي پنتيوم، پردازشگرهاي سراميكي، پردازشگرهاي اسلات يا سوراخ، نيمه‌رساناها، تراشه‌هاي گلدفينگر، تراشه‌ها و مدارهاي با روكش طلا، فيبرهاي مدار چاپي، تراشه‌هاي اس‌.آي‌.ام يا سيمكارت‌هاي هوشمند. 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۵:۲۳ ] [ مجيد ] [ نظرات (0) ]
 

زمين به طور ديوانه‌وار فرياد مي‌زند و از ما مي‌خواهد كه توليداتمان را بازيافت، استفاده مجدد و كاهش دهيم. با وجود مزاياي متعدد بازيافت، بايد اين خواسته‌ي زمين را جدي بگيريم تا از وقوع فجايع قريب الوقوع جلوگيري كنيم. بياييد تا به برخي از موارد خوبي كه بازيافت مي تواند داشته باشد، نگاهي بي اندازيم.
تناقض زندگي دقيقا در اين موضوع نهفته است كه: منابع آن محدود است اما خود آن نامحدود. چنين حالت متناقضي از امور، تنها به دليل منابع در دسترس زندگي كه بارها و بارها قابل استفاده هستند، امكان‌پذير است.
طي گذشت قرن‌ها، ما از زمين براي رفع نيازهايمان استفاده كرده‌ايم. به بيان ساده‌تر، فراتر از نقطه آستانه‌ا‌ش از آن بهره برداري كرده‌ايم. سو استفاده بيش از حد از اين سياره منجر به افزايش گرمايش دماي زمين كه به عنوان گرمايش جهاني شناخته مي‌شود، شده است. افزايش دما منجر به ذوب قطبين بنابراين، افزايش آب اقيانوس، افزايش سطح آب دريا و ... شده است. به گفته هنري ديويد توره‌آ، استفاده‌ي خانه‌اي كه سياره قابل تحملي براي قرار دادن آن بر رويش نداشته باشيد چيست؟
بازيافت، به نياز ساعتي تبديل شده است چرا كه جهان تحت فشار موضوعات زيست محيطي پيچيده‌ي متعدد، دچار وضعيت وخيمي مي‌باشد. تخريب افراطي جنگل‌هاي انبوه، گونه‌هاي مختلف حيوانات و گياهان را در معرض انقراض قرار داده است. با بي‌فكري تمام، جنگل‌هاي انبوه را براي توليد كاغذ، الوار و توسعه منطقه‌اي از بين مي‌بريم. كاغذي كه هر روز در دفتر كارمان از آن براي چاپ و نوشتن، استفاده مي‌كنيم از جنگل‌هاي انبوه استراليا به دست آمده اند. بازيافت كاغذ در سطح خانواده، بامحبوبيت زيادي رو به رو شده است اما چوب، تازه راهش را به دفاتر پيدا كرده است. جنگل‌هاي انبوه، نقش مهمي در حفظ اكوسيستمي كه ما نيز بخشي از آن هستيم، دارند. اين بدين معني است كه ما همگي به هم وابسته‌ايم و اين مورد، بازيافت در هر سطحي را ضروري مي‌سازد.
بازيافت، همان چيزي كه مي‌شناسيم
بازيافت به معناي واقعي كلمه يعني استفاده مجدد از مواردي كه يك بار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اين امر بر پردازش مجدد مواد استفاده شده جهت جلوگيري از ايجاد پسماند توليدي از انباشت خانگي و صنعتي، دلالت دارد. بازيافت، به كاهش انتشارات گاز گلخانه‌اي و دفن، كمك مي‌كند. دفن كردن، از قديمي‌ترين راه‌هاي دفع زباله است. اين فرآيند، دفع زباله طي دفن كردن را شامل مي‌شود. گرچه كه اين روش سازماندهي شده‌ي دفع زباله است اما بر افرادي كه در نزديكي چنين مناطق قرار دارند و همچنين محيط اطراف اثرات منفي شديدي دارد.

اهميت بازيافت

كاهش لندفيل يا زمين دفن

لندفيل، بزرگترين مشكلي است امروزه با آن مواجه هستيم. از آن جا كه ما بيشتر و بيشتر زباله توليد مي‌كنيم، به مكاني نيز براي دفع آن نياز داريم. بنابراين، اين زباله مي‌تواند طي دفن زير خاك يا انباشت آن در يك محل، دفع شود. مكاني كه اين زباله در آن انباشته مي‌شود، لندفيل نام دارد. بزرگترين مزيت بازيافت، استفاده مجدد از مواد قابل بازيافت جهت كاهش مقدار موادي است كه در اين لندفيل دفع مي‌شوند. اين موارد ايجاد كنندگان اصلي گازهاي گلخانه‌اي كه باعث آلوگي محيط زيست مي‌شوند، هستند. بازيافت كاغذ، پلاستيك، شيشه و مواد اين چنيني ديگري به راحتي امكان‌پذير است و به حفظ پاكيزگي محيط زيست تاحدودي كمك مي‌كند.

كاهش مصرف انرژي

استفاده مجدد از مواد براي ايجاد محصولات جديد، نسبت به ايجاد آن‌ها از مواد اوليه، انرژي بسيار كمتري مي‌برد. براي مثال، كاغذ، فولاد، پلاستيك و آلومينيوم را مي‌توان از مواد دورريختني و اوراق جدا كرد و از آن‌ها براي اهداف مختلف مشابه، مجددا مورد استفاده قرار داد. اين كار نه تنها انرژي كه جهت ايجاد محصولات صرف مي‌شود را ذخيره مي‌كند بلكه بعضي مزاياي مهم زيست محيطي را نيز ارائه مي‌دهد. ميزان گاز گلخانه‌اي منتشره به هوا، آب و خاك را كاهش مي‌دهد كه خود باعث ايمن نگه داشته شدن محيط اطراف براي زندگي خواهد شد. با اين حال، نياز به توليد تا حدودي كاهش مي‌يابد.

كنترل آلودگي

اهميت واقعي بازيافت زماني احساس مي‌شود كه مكان لندفيل مورد استفاده، كم باشد. همان‌طور كه زباله كمتري انباشته مي‌شود، منجر به كاهش انتشار گازهاي مضر گلخانه‌اي نيز مي‌شود. به علاوه، پشته‌هاي زباله به عنوان يك آهنرباي قوي جهت جذب حشرات و پرورش آن‌ها عمل مي‌كند. هر چه زباله كمتري توليد كنيم، فرصت زندگي در محيط سالم تر را افزايش مي‌دهيم. بازيافت محصولات همچنين اثر كربن محصول را كاهش مي‌دهد.

صرفه‌جويي در هزينه

بازيافت همچنين باعث صرفه‌جويي جدي در هزينه‌ها مي‌شود. مثلا، هزينه كالاهاي بازيافتي خيلي كمتر از كالاهاي جديد و دست اول است. كمپوستي كه در خانه با بازيافت زباله روزانه ايجاد مي‌شود به صرفه‌جويي زياد در بودجه ماهانه شما در تهيه كمپوست، كمك خواهد كرد. حفظ پول با خريد موارد بازيافتي در حفظ محيط‌ زيست نيز موثر است.
چه چيزهايي را مي‌توان بازيافت كرد؟

بازيافت پلاستيك

هميشه پلاستيك، موضوع چالش‌برانگيز انقلاب بازيافت بوده است. بازيافت پلاستيك يعني جمع‌آوري بطري‌هاي پلاستيكي و درهاي آن‌ها و پردازش و تبديل آن‌ها به ميز و صندلي. از منظر مثبت اين قضيه، HDPE (پلي‌اتيلن با چگالي بالا)، PET يا PETE ( پلي اتيلن ترفتالات) ، LDPE (پلي‌اتيلن كم چگال)، PP (پلي‌اتيلن) و PS (پلي‌استايرن) برخي از انواع پلاستيك‌هايي هستند قابل بازيافت هستند. جنبه منفي پلاستيك اين است كه زيست تجزيه‌پذير نيست و از اين‌رو قابل دفع نيست. سوزاندن پلاستيك، غيرمنطقي‌ترين شيوه‌ي رهايي از پلاستيك است. زماني كه اين زباله به ظاهر بي‌خطر سوازنده مي‌شود، گاز سمي دي‌اكسن را آزاد مي‌كند. بزرگترين مشكلي كه در بازيافت پلاستيك با آن مواجه هستيم، دسته‌بندي پلاستيك‌ها به انواع قابل بازيافت و غيرقابل بازيافت است. پلاستيك‌هاي غيرقابل بازيافت، دوباره دفن مي‌شوند.

بازيافت در خانه

اثبات شده است كه بازيافت در سطح خانگي، بسيار مفيد است. پسماند باغچه و آشپزخانه طي كمپوست‌سازي بازيافت مي‌شوند. باكتري‌هاي هوازي، مواد پسماندي را تجزيه مي‌كنند و باعث حاصلخيزي سطح خاك مي‌شوند و اين خاك هوموس ناميده مي‌شود. هوموس، مواد مغذي حياتي و مواد آلي را به خاك مي‌افزايد. باغچه‌هاي زيبا و پارك‌هاي باشكوهي را مي‌توان از اين خاك پديد آورد.

بازيافت شيشه

بازيافت شيشه و شيشه استفاده شده را به محصولات جديد قابل استفاده تبديل مي‌كند. آن سبب صرفه‌جويي هزينه براي بسياري از مواد اوليه‌اي مي‌شود كه جهت توليد شيشه مورد نياز هستند. جايگزيني شيشه يكي از قوانين محبوب در كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير هند و برزيل است. بطري‌هاي قديمي، جايگزين مي‌شوند تا در هزينه‌هاي شركت صرفه‌جويي شود. اين موضوع همچنين باعث كاهش مقدار قابل توجه مواد ارسالي به لندفيل است.
موارد و موادي همچون پارچه‌ها، كاغذ، پلاستيك، چوب، مواد آهني و غيرآهني، رنگ‌ها و باتري‌ها كه ما در زندگي روزانه خود از آن‌ها استفاده مي‌كنيم، قابل بازيافت هستند. بازيافت نه تنها تاثير مثبتي بر محيط زيست دارد بلكه موجب بازسازي منابع از دست رفته نيز مي‌شود. افزايش ثروت، جمعيت و تكنولوژي و تغييراتي در سبك زندگي، همگي باعث عدم مديريت مناسب زباله توليدي شده‌اند. گازها و مواد شيميايي مضري از مكان دفن زباله به اتمسفر منتشر مي‌شوند. بازيافت، احياي زمين‌هاي جنگل و زيستگاه‌ها را تضمين مي‌كند. اين سياره است كه به ما زندگي بخشديده است. اگر قدرت اين را داشته كه ايجاد كند پس اگر سو استفاده كنيم، قدرت تخريب را نيز دارد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۳:۴۱ ] [ مجيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 357
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ /  گیربکس اتوماتیک خرید از بانه / قیمت گوشی سامسونگقیمت گوشی آیفونخرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم / قالیشویی در رشت / انجام پروژه های متلب /سایت ایرونی / عکاسی صنعتی / بازی اندروید / آموزش فتوشاپ / telegram channel subscribers / چت روم / خرید آبنما خانگی /  قیمت آجر / خدمات گرافیک فیلابی / دستگاه حضور و غیاب / باران چت